Apoio aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable ( biogás e biomasa agrícola)

Organización:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo:

Subvención en concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en alomenos  5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.

Beneficiarios

  1. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública titulares dunha explotación agrícola ou gandeira.
  2. Investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídica de natureza privada ou pública, que integren un mínimo de 5 titulares de explotación ou unha asociación de produtores recoñecida pola autoridade competente.
  3. Consorcios e outra forma de colaboración público-privada, sempre que as actuacións destínense a un uso común e en beneficio das explotacións agrícolas e gandeiras concretas.

Actuacións subvencionables

  • Actuación 1: Mellora da eficiencia enerxética en edificios, naves e instalacións auxiliares das explotacións agrícolas e gandeiras.
  • Actuación 2: Valorización enerxética de estercos e de biomasa agrícola. Investimentos en plantas de biogás de pequena capacidade; e Medidas en materia de xestión biomasa agrícola con destino final enerxético. As axudas dirixiranse á adquisición de maquinaria, destinada á provisión e acondicionamento de biomasa agrícola, así como á construción de centros loxísticos e investimentos en estruturas de almacenamento da mesma, para o seu uso final en aplicacións de alta eficiencia enerxética
  • A determinar polas CCAA