Axudas a actuacións de fortalecemento industrial do sector agroalimentario dentro do PERTE Agroalimentario (2023)

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

As axudas reguladas nesta orden de bases teñen coma finalidad contribuír aos obxectivos marcados na Inversión 2 da Compoñente 12 «Programa de impulso da Competitividade e Sustentabilidade Industrial» do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

As axudas concedidas no marco desta convocatoria poderán revestir a forma de subvencións, préstamos ou una combinación de préstamos e subvencións.

Características dos proxectos

Cada agrupación poderá presentar un único proxecto tractor, que estará conformado por un conxunto de proxectos primarios individuais e en cooperación, a través dos cales se cobren as actuacións definidas nos bloques de competitividade, trazabilidade e seguridade alimentaria.

Todos os primarios deberanse encuadrar á súa vez vez nalgunhas das tipoloxías de proxectos das liñas de investigación, desenvolvemento e innovación, así como de innovación en protección ao medio ambiente e eficiencia enerxética que se definen nas bases reguladoras.

Beneficiarios

As agrupacións sen personalidade xurídica propia. Estas agrupacións deberán estar conformadas por un mínimo de 4 entidades e un máximo de 60 entidades. Sólo poderán formar parte das mesmas as sociedades mercantís privadas, sociedades cooperativas e Sociedades Agrarias de Transformación.

Gastos subvencionables

Liña de investigación, desenvolvemento e innovación:

  • Custos de personal.
  • Custos de instrumental e material inventariable.
  • Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes.
  • Gastos xerais.

Liña de innovación en sustentabilidade e eficiencia enerxética:

  • Aparatos e equipos de produción.
  • Edificación e instalacións.
  • Activos inmateriais.
  • Colaboracións externas.
  • Desde o 23 de xaneiro ata o 15 de marzo de 2023
Ficha detallada