Convocatoria da liña de axudas para o Apoio da Actividade Comercial en Zonas Rurais, no marco do PRTR

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto a convocatoria para as axudas en réxime de concorrencia competitiva no marco do PRTR, ás distintas entidades locais, co obxecto de apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural, cuxas BBRR recóllense na Orde ICT/950/2021.

Características dos proxectos

Os proxectos de inversión para ser obxecto de financiación deberán enmarcarse en, al menos, unha das categorías de gasto contempladas no art. 8 (gastos subvencionables), levarse a cabo en territorio nacional e ter un valor mínimo de:

– 250.000 euros para as diputacións, consellos e cabildos insulares.

– 100.000 euros para as comarcas e consellos comarcais.

– 50.000 euros para os municipios de menos de 5.000 habitantes.

O importe da financiación a conceder será dun 80% sobre o orzamento do proxecto considerado financiable, ata un máximo de subvención de 500.000€.

Beneficiarios

Inclúense os seguintes beneficiarios, con poboacións inferiores aos 5.000 habitantes: Municipios; Provincias e illas a través de deputacións provinciais, Cabildos e consellos insulares; Comarcas e agrupacións de municipios; e Mancomunidades de municipios.

Gastos subvencionables

  • Gastos dirixidos á transformación dixital.
  • Gastos relacionados coa transformación do punto de venda.
  • Gastos relativos á sustentabilidade e economía circular.
  • Gastos relativos á cadea de subministro e trazabilidade.
  • Gastos de sensibilización e formación.
  • Outros gastos relacionados coa instalación de redes wifi, mellora das experiencias de compra online, e a señalética integrada de oferta comercial en zonas rurais.
  • Para calquera dos gastos ou actuacións que sexan indispensables para a implantación das solucións tecnolóxicas.
  • Dende o 6 de xullo ata o 6 de agosto de 2022