Convocatoria da liña de axudas para o Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas, PRTR

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas a entidades locais, destinadas ao desenvolvemento de plans e proxectos dirixidos á introdución de melloras nas zonas comerciais turísticas. Para ter esta consideración e ser beneficiarias, as entidades deben cumprir algún destes requisitos:

 • Ter >25.000 pernoctacións ao ano.
 • Ter >30% de segundas residencias.
 • Ter >7% de traballadores afiliados á SS pertencentes ás CNAEs 45, 46 e 47.

Características dos proxectos

As actuacións incluídas no marco desta axuda inclúen:

 • Inversión en novas tecnoloxías.
 • Aplicación de solucións tecnolóxicas para a mellora da eficiencia enerxética.
 • Procesos eficientes desde un punto de vista tecnolóxico.
 • Formación de persoal.
 • Adaptación dos espazos públicos para a mellora da accesibilidade.

As actuacións estarán relacionadas con algunha das categorías de gastos subvencionables.

O importe da financiación a conceder será dun 80% do proxecto considerado financiable, ata un máximo de 2.000.000€.

Beneficiarios

Municipios: poboación > 20.000 habitantes e os  inferiores a 5.000 habitantes pero cunha poboación superior contando a poboación flotante.

– Provincias e illas: cando o proxecto estea destinado a población de entre 5.000 e 20.000 habitantes.

CCAA uniprovinciais e concellos: poboación > 5.000 habitantes.

Gastos subvencionables

Débese presentar unha solicitude de axuda única que pode englobar unha ou varias categorías de gasto:

 • Gastos relacionados con inversións en vía pública.
 • Gastos relacionados con actuacións que teñan un impacto na dixitalización do sector comercial.
 • Gastos relacionados coa sustentabilidade e economía circular.
 • Gastos de formación en idiomas dirixidos a empregados e autónomos do sector comercio.
 • Todos aqueles gastos indispensables para a implantación da solución tecnolóxica.
 • Do 6 de xullo ao 6 de agosto de 2022