NextGenerationEU

NextGenerationEU é un instrumento de recuperación temporal dotado con máis de 750.000 millóns de euros que axudará a reparar o dano económico e social inmediato causado pola pandemia de coronavirus. A Europa post-COVID-19 será máis verde, máis dixital, máis resistente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros.

Os fondos repartiranse mediante axudas directas (390.000 millóns) e préstamos (360.000 millóns). Deles, está previsto que, segundo as últimas estimacións da Comisión Europea, España reciba aproximadamente 150.000 millóns.

Nunca na historia houbo un plan de investimento público como o acordado pola Unión Europea, polo que é fundamental aproveitalo axeitadamente. Debido á gravidade sen precedentes da crise económica provocada pola pandemia, é fundamental destinar unha parte importante dela á reconstrución do tecido produtivo, é dicir, das empresas.

A clave para maximizar o seu potencial reside en consensuar e presentar proxectos concretos de valor que estean aliñados coas directrices da Unión Europea.

Programas

PRTR – Compoñente 3: Transformación ambiental e dixital do sistema agroalimentario e pesqueiro

Descrición

O sector agroalimentario demostrou de novo durante a emerxencia sanitaria o seu carácter estratéxico ao permitir á poboación ter acceso a un suministro de alimentos estable en cantidade, prezo e calidade. É, ademáis, un sector clave para enfrontar o reto demográfico e o equilibrio territorial entre as áreas rurais e as urbanas, e contribúe, ademáis, a equilibrar a balanza comercial de España, cunhas exportacións que superan os 53.700 millóns de euros e un saldo positivo de 14.600 millóns. O sector agroalimentario debe seguir transformándose e adaptándose para responder aos retos da globalización, da dixitalización e do cambio climático, e para atender ás necesidades dunha poboación cada vez máis concienciada coa produción sustentable e a calidade dos alimentos. Por ese motivo, este compoñente oriéntase a lograr a transformación ambiental e dixital do sector, cunha enorme capacidade de arrastre sobre a actividade e o emprego. Con isto búscase reforzar o sistema agroalimentario, mellorar o funcionamento da cadea alimentaria, fomentar a innovación e a eficiencia enerxética, e acadar un mellor uso dos recursos, especialmente dos hídricos.

Reformas

 • C3.R1 Modificación da normativa reguladora das relacións comerciais na cadea alimentaria.
 • C3.R2 Desenvolvemento e revisión do marco regulatorio en materia de sustentabilidade ambiental da gandería.
 • C3.R3 Marco lexislativo sobre a nutrición sustentable nos solos agrícolas.
 • C3.R4 Impulso á gobernanza e á sustentabilidade das inversións nos regadíos españois.
 • C3.R5 Execución do II Plan de Acción da Estratexia de Dixitalización do sector agroalimentario e do medio rural.
 • C3.R6 Revisión do marco normativo nacional para a regulación da pesca sustentable.

Inversións

 • C3.I1 Plan para a mellora da eficiencia e a sustentabilidade en regadío.
 • C3.I2 Plan de Impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería (I). Modernizar os laboratorios de sanidade animal e vexetal.
 • C3.I3 Plan de Impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería (II). Reforzo dos sistemas de capacitación e bioseguridade en viveiros e explotacións gandeiras, mellorando a prevención de enfermidades animais e plagas vexetais.
 • C3.I4 Plan de Impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandería, (III). Inversións en agricultura de precisión, eficiencia enerxética e economía circular no sector agrícola e gandeiro.
 • C3.I5 Estratexia de Dixitalización do sector Agroalimentario e Forestal e do Medio Rural. Desenvolvemento de actuacións para dar apoio á dixitalización e o emprendemento do sector agroalimentario e forestal e do medio rural.
 • C3.I6 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (I). Modernización da Rede de Reservas Mariñas de Interese Pesqueiro.
 • C3.I7 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (II). Impulso á investigación e formación no sector.
 • C3.I8 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (III). Fomento do desenvolvemento tecnolóxico e a innovación no sector pesqueiro e acuícola, para o impulso da economía azul.
 • C3.I9 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (IV). Dixitalización e uso de TICs no sector pesqueiro.
 • C3.I10 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (V). Apoio á loita contra a pesca ilegal, non declarada e non reglamentada.
 • C3.I11 Plan de impulso á sustentabilidade, investigación, innovación e dixitalización do sector pesqueiro (VI). Apoio á financiación do Sector Pesqueiro, para a mellora da competitividade, as condicións laborais e a seguridade abordo.

PRTR – Compoñente 7: Despregamento e integración de enerxías renovables

Descrición

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) (2021-2030) prevé un crecemento significativo da penetración das enerxías renovables en España, cheegando en 2030 ao 74% no eido eléctrico e ao 42% sobre o uso final. Neste contexto, o principal obxectivo perseguido é incrementar o uso de enerxía renovable sobre o consumo de enerxía final e aproveitar a oportunidade social e económica deste despregamento, a través de:
 1. o desenvolvemento dun marco normativo claro e previsible que promova a inversión privada en renovables, reforce a participación social neste eido e maximice a axeitada integración ambiental e social das renovables.
 2. o asentamento e a consolidación da cadea de valor industrial no ámbito das renovables.
 3. o apoio ao desenvolvemento e a innovación en tecnoloxías de xeración renovable ou na integración de dita xeración nos usos finais.
 4. o desenvolvemento de capacidades e coñecementos que contribúan ao aprovecitamento das oportunidades laborais do desenvolvemento de renovables.

Refomas

 • C7.R1 Marco normativo para o fomento da xeración renovable
 • C7.R2 Estratexia Nacional de Autoconsumo
 • C7.R3 Desenvolvemento das comunidades enerxéticas
 • C7.R4 Marco para a innovación e desenvolvemento tecnolóxico das enerxías renovables

Inversións

 • C7.I1 Desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos productivos
 • C7.I2 Enerxía sustentable nas illas
 

PRTR – Compoñente 12: Política Industrial España 2030

Descrición

A industria manufactureira (excluído o sector enerxético) representa 12,3% do Valor Engadido Bruto da economía española, unha porcentaxe inferior aos países da nosa contorna. Iso supón un elemento de vulnerabilidade, dada a maior resiliencia mostrada fronte a crise financeira e a actual crise sanitaria, así como unha maior produtividade que outros sectores. Atribúese á industria un 83% da exportación total española e ostenta os maiores cocientes de estabilidade no emprego e maiores salarios respecto ao resto de sectores económicos. Os principais retos aos que se enfronta a industria e aos que responde este compoñente son: (i) a transformación dixital baseada nos datos no ámbito da industria e os servizos, (ii) o reforzo do seu peso na economía española e o aumento da dimensión das empresas industriais, e (iii) a mellora da eficiencia na xestión da auga, os residuos, a enerxía e dos recursos, emisións e enerxías renovables no marco da economía circular. España dispón dun importante tecido produtivo nalgúns sectores tractores, que serán clave para abordar a transición ecolóxica e a transformación dixital da economía e impulsaranse mediante este Plan. Entre eles cabe destacar, aínda que non de forma exclusiva, a automoción e a súa transición cara ao vehículo eléctrico, o sector agroalimentario, o da saúde, o sector aeronáutico ou o naval, entre outros.

Reformas

 • C12.R1 Estratexia Española de Impulso Industrial 2030.
 • C12.R2 Política de residuos e impulso á economía circular.

Inversións

 • C12.I1 Espazos de datos sectoriais (contribución a proxectos tractores de dixitalización dos sectores produtivos estratéxicos). En liña coa Estratexia Europea do Dato, o obxectivo deste investimento é a posta en marcha de grandes espazos de datos comúns industriais e seguros, que axudará ao impulso da innovación empresarial nos principais sectores produtivos estratéxicos da economía, entre eles, o sector agroalimentario, o sector da mobilidade sostible, o sector saúde e o sector comercial, entre outros.
 • C12.I2 Programa de impulso da competitividade e sustentabilidade industrial. Este investimento pretende principalmente impulsar a transformación das cadeas de valor estratéxicas de sectores industriais con gran efecto tractor na economía, englobando a todas as partes que operan nesa cadea de valor, desde as empresas emerxentes máis pequenas ata as compañías máis grandes, desde o mundo académico ata o persoal investigador e desde os prestadores de servizos ata os provedores. Dada a estrutura das empresas industriais en España, prevese un importante compoñente de apoio á peme. Apoiaranse principalmente proxectos que se consideren estratéxicos para a transición industrial, favorecendo a transformación de sectores como, a automoción e o vehículo eléctrico, o sector agroalimentario, da saúde, o aeronáutico e naval, así como os sectores industriais vinculados ás enerxías renovables, entre outros.

PERTE Agroalimentario

Descrición

O sector agroalimentario español ten un valor estratéxico innegable para a economía nacional, non só desde un punto de vista económico pola seu aportación ao PIB nacional, ou pola sua proxección internacional co seu impacto directo na imaxe e cultura do noso país, senón tamén dende a vertente social e ambiental, xa que prové á poboación de bens esenciais para a súa subsistencia, aspecto chave que se puxo de manifesto nos peores momentos da crise sanitaria provocada pola Covid-19, onde o sector agroalimentario español e tódolos axentes que forman parte da súa cadea de valor (produtores primarios, transformación, comercialización e distribución) teñen desempeñado unha actividade esencial durante este período, garantindo a seguridade alimentaria a tódala poboación A posición do sector na nosa economía e a súa importancia para fortalecer a cohesión social e territorial fai que sexa imprescindible apostar de xeito decidido a través do PERTE Agroalimentario pola innovación e a dixitalización de todo o sector, a través de programas de apoio que promovan unha producción agroalimentaria sostible, competitiva e resiliente.

Eixos

Este proxecto estratéxico de recuperación e transformación económica do sector agroalimentario configúrase a partir de tres eixos prioritarios, que abordan actuacións concretas no ámbito do fortalecemento da industria agroalimentaria, da dixitalización de toda a cadea de valor deste sector e do impulso á innovación, desenvolvemento e investigación ligada á produción agroalimentaria:
 • EIXO 1: Paquete de apoio específico para a industria agroalimentaria, co obxectivo de mellorar os seus procesos de produción, vinculados coa súa competitividade, sustentabilidade e rastrexabilidade da produción de alimentos. A principal medida, xestionada polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, impulsará proxectos tractores que melloren a competitividade, a sustentabilidade e a rastrexabilidade da industria alimentaria. Dotación: 400 millóns de euros.
 • EIXO 2: Medidas concretas para apoiar o proceso de adaptación dixital e que se estenda a todos os axentes que forman parte da súa cadea de valor (agricultores e gandeiros e as súas cooperativas, pequenas e medianas empresas de produción, transformación e comercialización). Destaca, para as pequenas empresas e microempresas agroalimentarias, así como para autónomos, o Programa Kit Dixital, do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, do que se poderían beneficiar cuns 275 millóns de euros co obxectivo de que dixitalicen os seus procesos ou poñan en marcha unha tenda en liña. Desde o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, coas miras postas en agricultores e gandeiros, o desenvolvemento do Sistema de Información de Explotacións Agrarias ( SIEX) pretende avanzar na dixitalización do caderno de campo para simplificar a súa relación coa administración, datos que poderán utilizar para mellorar a súa xestión empresarial. Dotación: 454,35 millóns de euros.
 • EIXO 3: Medidas específicas de apoio á innovación e a investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en tódolos elos. Unha das liñas de I+D+i que se realizará da man das Comunidades Autónomas, permitirá avanzar, a través de varios proxectos prioritarios de agroalimentación e das ciencias do mar, en produtividade, competitividade, sustentabilidade e calidade. Dotación: 148,56 millóns de euros.

Kit Dixital

Obxecto e finalidade das axudas

Executar o Programa Kit Dixital, dirixido á dixitalización das empresas e persoas en situación de autoempleo. Ten por finalidade a mellora da competitividade e o nivel de madurez dixital das empresas e persoas en situación de autoemprego.

Características dos proxectos

Poderán destinarse estas axudas á adopción de solucións de dixitalización cuxo fin sexa sustituir ás solucións xa adoptadas polo beneficiario, sempre que supoñan unha mellora funcional:
 • A solución debe ser completamente nova e cumprir todos os requisitos mínimos da categoría á que pertence.
 • A solución sustituída non cumplira con algón dos requisitos mínimos esixidos na mesma categoría de solución de dixitalización correspondente.
O importe máximo total das axudas é de 500.000.000€. O importe máximo de axuda por beneficiario é de 12.000€.

Beneficiarios

As pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego con domicilio fiscal en territorio español: Segmento I: Pequenas empresas entre 10 e menos de 50 empregados

Gastos subvencionables

Os gastos en que incorra o beneficiario para a adopción das solucións de dixitalización dispoñibles no Catálogo de Solucións de Dixitalización do Programa, que respondan á natureza da actividade subvencionada. Non se considerarán subvencionables:
 • IVA, IRPF, IS así coma outros tributos e tasas
 • Gastos financeiros
 • Gastos de infraestrutura e obra civil
 • Terreos
 • Hardware e servizos de telecomunicación e conectividade a Internet
 • Intereses de débedas ou de mora de sancións

Programa CE Implementa

Obxecto e finalidade das axudas

Fortalecer o sistema de apoio aos actores interesados na creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas, contribuíndo a unha descarbonización xusta e inclusiva mediante o fomento das inversións en infraestruturas verdes e a participación de actores non tradicionalmente involucrados no sector enerxético.

Características dos proxectos

 1. Os proxectos piloto singulares que selleven a cabo polas comunidades enerxéticas beneficiarias das axudas, que fomenten a participación no sector enerxético de actores non participantes no mesmo tradicionalmente, e realicen unha ou varias das actuacións descritas no anexo I.
 2. A realización das actuacións deberá de contemplarse nun plan de traballo que conteña un plan de negocio.

Beneficiarios

Persoas xurídicas, públicas ou privadas, legal e validamente constituídas, con domicilio fiscal en España, que conformen unha comunidad enerxética segundo o establecido no art. 2.1. da Orde.

Gastos subvencionables

 1. a) Os custos de xestión da solicitude e da xustificación
 2. b) A elaboración dos proxectos técnicos e os custos de redacción dos pregos obxecto de licitación
 3. c) Os custos de execución das obras, incluíndo obra civil e/ou montaxe das instalacións
 4. d) A inversión en equipos, materiais e instalacións auxiliares
 5. e) Sistemas de xestión, control activo e monitorización
 6. f) Os custos de ferramentas de xestión
 7. g) Os custos de comunicación
 8. h) Os custos relativos ás obrigas do principio DNSH

PERTE-Dixitalización do Ciclo da Auga: A xestión do ciclo da auga en España

Resumo

A auga é un dos recursos básicos e esenciais para a vida e tamén é unha compoñente estratéxica das economías dos distintos países do planeta.  Ademais, é un sector que no marco da transición ecolóxica presenta un enorme potencial económico. Conforme ao informe das Nacións Unidas sobre o desenvolvemento dos recursos hídricos no mundo 2016: a metade da man de obra mundial está empregada en oito sectores que dependen da auga e dos recursos naturais. Disto dedúcese que a auga posúe un enorme potencial económico: unha xestión sustentable e eficiente da auga, o acceso a un subministro seguro, fiable e asequible de auga e a existencia de servizos de saneamento axeitados, melloran o nivel de vida, expanden as economías locais e promoven a creación de postos de traballo máis dignos e unha maior inclusión social. O regadío foi e segue sendo un dos piares do desenvolvemento rural, do equilibrio territorial e da seguridade alimentaria. É un elemento básico do noso sistema agroalimentario e é o principal usuario da auga en España. A superficie regada en España supón un 22,6 % referido á superficie cultivada, contribuíndo nun 65% á produción final vexetal. Os principais sistemas de regadío distribúense do seguinte xeito:
 • O sistema de rego localizado atópase implantado en 2.032.755 ha, o que supón o 53% do total da superficie regada.
 • O sistema de rego por gravedade concentra o 23% con 902.163 hectáreas.
 • O sistema de rego por aspersión e automotriz suma 893.828 ha, supoñendo o 24%.

Obxectivos

Este PERTE ten como obxectivo a modernización do ciclo da auga a través de tres ferramentas: a dixitalización -que é a ferramenta principal, a innovación e a formación. Deste xeito, a xestión da auga será eficiente e sustentable. Este obxectivo xeral concrétase nos seguintes catro obxectivos específicos:
 • Mellorar o coñecemento dos usos da auga para consolidar unha xestión integrada dos recursos hídricos
 • Incrementar a transparencia na xestión da auga en España
 • Contribuír ao cumprimento dos obxectivos ambientais establecidos na planificación hidrolóxica
 • Xerar emprego de alta cualificación técnica

PERTE de Economía Circular

Resumo

A necesidade de progresar nunha economía circular converteuse nun tema irrefutable para aliviar a presión sobre os recursos naturais finitos, así como garantir a sustentabilidade do noso planeta. Os principios e orientacións da Economía Circular son unha prioridade para o governo español e para a Unión Europea (UE), constituíndo un sistema de sinerxías e oportunidades clave para a reactivación económica, impulsando novas actividades e emprego e sobre todo aliviando a dependencia exterior en momentos de redución da dispoñibilidade de ditas materias primas. O PERTE de Economía Circular fixa axudas de 492 millóns de euros e mobilizará recursos superiores aos 1.200 millóns entre inversión pública e privada que se desenvolverán desde este ano 2022 e ata 2026. O avance cara unha Economía Circular converteuse nunha necesidade incontestable para aliviar a presión sobre recursos naturais finitos, garantir sustentabilidade do planeta e gañar en eficiencia e competitividade. Todo isto para alcanzar unha economía sustentable, competitiva, descarbonizada e eficiente no uso dos recursos.

Obxectivos

 • Reducir a xeración de residuos
 • Fomentar as plantas de tratamento
 • Incrementar a dixitalización

PERTE de Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento

Introdución

Impactos
 1. Consolidar as cadeas de valor de enerxías renovables e a súa integración nos distintos sectores.
 2. Impulsar a innovación social e de modelo de negocio.
 3. Posicionar España como referente tecnolóxico na produción e aproveitamento do hidróxeno renovable.
 4. Desenvolver e despregar tecnoloxías e novos modelos de negocio ligados ao almacenamento enerxético e a xestión flexible.
Compoñentes do PRTR afectados Compoñente 1: Plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada. Compoñente 2: Plan de Rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana. Compoñente 3: Transformación ambiental e dixital do sistema agroalimentario e pesqueiro Compoñente 5: Preservación do litoral e recursos hídricos. Compoñente 6: Mobilidad sustentable, segura e conectada. Compoñente 11: Modernización das Administracións públicas. Compoñente 12: Política Industrial España 2030. Compoñente 14: Plan de modernización e competitividade do sector turístico. Compoñente 17: Reforma institucional e fortalecemento das capacidades do sistema de ciencia, tecnoloxía e innovación. Compoñente 26: Plan de fomento do sector do deporte.

Obxectivos

 1. Consolidar a cadea de valor nacional en transición enerxética para dotar ao país, no contexto da Unión Europea, de autonomía estratéxica que permita dar resposta a este proceso con capacidades tecnolóxicas, industriais, de coñecemento e de modelo de negocio propias, e facilitar a integración destas solucións no conxunto do tecido produtivo do país.
 2. Maximizar as oportunidades de xeración de emprego sustentable que este proceso de transición enerxética brinda, aproveitando o potencial humano e de coñecemento do país e dotándoo das ferramentas necesarias para a súa posta en valor.
 3. Posicionar o sector empresarial nacional de xeito manera que poida anticiparse aos futuros retos, nichos ou áreas de competencia para que poidan adquirir e manter no tempo liderazgo a nivel europeo e global.

Programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade» – PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

Favorecer o crecemento das pemes, impulsar a súa transformación dixital e mellorar os seus niveis de ciberseguridade. As características específicas de cada un dos programas, o número de horas, as temáticas, fases e duración concretos, así coma as características dos beneficiarios estarán definidas nas distintas convocatorias que se realicen ao amparo da presente Orde. Estas axudas teñen carácter de axudas de minimis e son compatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade.

Características dos proxectos

 • Activa Industria 4.0: programa de asesoramento cuxo obxectivo é ofrecer un diagnóstico da situación dixital da empresa, e elaborar un Plan de Transformación que incluirá definición, cuantificación e priorización de oportunidades de dixitalización.
 • Activa Crecemento: programa de asesoramento cuxo obxectivo é ofrecer un diagnóstico e análisis da empresa para detectar as súas áreas potenciais de crecemento e elaborar un Plan de crecemento con propostas de mellora en innovación, RRHH, operacións, dixitalización e marketing.
 • Activa Ciberseguridade: programa de asesoramento cuxo obxectivo é analizar a situación actual da empresa en materia de Ciberseguridade e elaborar un plan de mellora na materia.

Beneficiarios

Empresas que teñan a condición de peme, que teñan personalidade xurídica en España e estean legalmente inscritas no rexistro. Deberán cumplir, ademais, os  requisitos recollidos no art.7 das BBRR

Gastos subvencionables

Trátase de axudas en especie consistentes na recepción dun servizo de asesoramento especializado e individualizado dirixido a favorecer o crecemento das pemes, impulsar a súa transformación dixital e mellorar os seus niveis de ciberseguridade no marco dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» ou «Activa Ciberseguridade». Este asesoramento será prestado polas entidades colaboradoras seleccionadas para cada programa mediante o procedemento de licitación correspondente.

Nota informativa sobre o Programa Kit Dixital

Ábrense novas oportunidades para a dixitalización das empresas. Para isto publicáronse tres liñas de financiamento dentro do programa KIT DIGITAL nos seus segmentos I, II e III. Dirixido a empresas de:
 • Segmento I: de 10 a 49 empregados
 • Segmento II: de 3 a 10 empregados
 • Segmento III: de 1 a 3 empregados
Nestas liñas financianse servizos de dixitalización das seguintes temáticas, financiando entre 125 e 2000 € por tipoloxía de gasto e sendo o máximo por Peme de 12.000 € para o segmento I, 6.000 para o segmento II e 2.000 para o segmento III. Temáticas:
 • Sitio Web, presencia en Internet e Comercio electrónico
 • Xestión de Redes Sociais
 • Xestión de Clientes
 • Business Intelligence e Analítica
 • Xestión de procesos
 • Factura Electrónica
 • Servizos e ferramentas de Oficina Virtual
 • Comunicacións Seguras
 • Ciberseguridade

Nota Informativa sobre a Convocatoria Red.es

Resolveuse a convocatoria 2021 PROYECTOS DE I+D EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL promovida por RED.ES. Esta convocatoria, que financia proxectos de investigación e desenvolvemento en Intelixencia Artificial e outras tecnoloxías dixitais e a súa integración nas cadeas de valor, foi convocada o 9 de setembro de 2021 contando cunha financiación de entre 40-70% de subvención a fondo perdido segundo o tamaño da empresa. Os principais datos que reflexa esta resolución de concesión son que o 83% dos proxectos aprobados foron presentados por pemes, sendo a tipoloxía de proxectos maioritaria de Desenvolvemento Tecnolóxico. Agárdase para principios de 2023 a publicación da nova convocatoria, que suporá unha gran oportunidade para empresas do sector alimentario e afíns.

Convocatorias

Apoio aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable ( biogás e biomasa agrícola)

Obxecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en alomenos  5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.
Data:

A determinar polas CCAA

Organismo:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Temática:

Subvención en concorrencia competitiva

Apoio á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro

Objecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en polo menos 5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.
Data:

A determinar polas CCAA

Organismo:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Temática:

Subvención en concurrencia competitiva

Programa de apoio aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería

Obxecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en polo menos 5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.
Data:

A determinar polas CCAA

Organismo:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Temática:

Subvención en concorrencia competitiva

Axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da industria conectada 4.0. (Activa Financiación)

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto da presente orde o establecemento das bases reguladoras da concesión, en réximee de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos de investigación e desenvolvemento, así como proxectos de innovación en materia de organización e procesos que contribúan á transformación dixital das empresas industriais e á mellora da súa sustentabilidade ambiental como consecuencia da súa dixitalización.
Data:

A que establezan as convocatorias derivadas desta orde de bases

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Axudas para realizar actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias

Obxecto e finalidade das axudas

A concesión de axudas dirixidas a reducir o consumo final de enerxía en explotacións agropecuarias para contribuir a alcanzar o obxectivo de aforro enerxético fixado na Directiva 2012/27/UE e por en práctica a estratexia a longo prazo para mobilizar inversións no sector da agricultura, mellorando o seu rendemento e reducindo o consumo de enerxía no marco dos obxectivos do Plan Nacional 2021-2030.
Data:

Do 22 de xuño de 2021 ao 31 de decembro de 2023

Organismo:

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto desta orde o establecemento das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas á execución de plans de innovación e de sustentabilidade no eido da industria manufactureira.
Data:

Ata o 31 de maio de 2022

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria para o ano 2022 de axudas destinadas ao “Programa Misións de Ciencia e Innovación” no marco do PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

Apoiar proxectos de investigación precompetitiva en cooperación, liderados por empresas, para conseguir unha investigación relevante que propoña solucións a desafíos transversais e estratéxicos da sociedade española; a mellora da base do coñecemento e tecnoloxía na que se apoian as empresas españolas para competir; e estimular a cooperación público-privada.
Data:

Do 22 de xuño de 2022 ao 5 de setembro de 2022

Organismo:

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI)

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

BBRR e convocatoria de concesión de axudas dirixidas a impulsar a innovación a través da iniciativa «Activa Startups» no marco do PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto convocar a concesión de axudas dirixidas a impulso da innovación aberta a través de casos de colaboración empresa e startup, que axuden ao crecemento e transformación dixital das empresas de calquera sector, a través do programa «Activa Startups», no marco do PRTR.
Data:

Desde o 29 de xuño de 2022 ata o 29 de xullo de 2022

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

BBRR e convocatoria 2022 de axudas a proxectos en liñas estratéxicas

Obxecto e finalidade das axudas

As axudas están destinadas a financiar proxectos de investigación industrial en colaboración entre empresas e organismos de investigación ca finalidad de responder a desafíos identificados nas prioridades temáticas que se determinen nas convocatorias, e valoración do solapamento entre disciplinas a nivel metodolóxico, conceptual ou teórico.
Data:

Desde o 14 de xuño de 2022 ata o 5 de xullo de 2022

Organismo:

Ministerio de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación

Temática:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva

Convocatoria de 2022 de axudas para o apoio a AEI con obxecto de mellorar a competitividade das PEMES

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto da seguinte orde efectuar a convocatoria, dirixida ao apoio a agrupacións empresariais innovadoras, situadas ao longo de todo o territorio nacional, con obxecto de mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, á transición dixital, no marco do PRTR dotándoas das capacidades e ferramientas necesarias.
Data:

Desde o 29 de xuño de 2022 ata o 26 de xullo de 2022

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria da liña de axudas para o Apoio da Actividade Comercial en Zonas Rurais, no marco do PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto a convocatoria para as axudas en réxime de concorrencia competitiva no marco do PRTR, ás distintas entidades locais, co obxecto de apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural, cuxas BBRR recóllense na Orde ICT/950/2021.
Data:

Dende o 6 de xullo ata o 6 de agosto de 2022

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria da liña de axudas para o Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas, PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas a entidades locais, destinadas ao desenvolvemento de plans e proxectos dirixidos á introdución de melloras nas zonas comerciais turísticas.
Data:

Do 6 de xullo ao 6 de agosto de 2022

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 1, 2 e 3 na CCAA de Galicia

Obxecto e finalidade das axudas

Esta resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023, para os programas 1, 2 e 3 de incentivos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, dacordo coas BBRR previstas no RD 477/2021.
Data:

Do 21 de outubro de 2021 ao 2 de xaneiro de 2024

Organismo:

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Convocatoria do Programa de Apoio ao Emprendemento Industrial no marco do PRTR

Obxecto e finalidade das axudas

O Programa de Apoio al Emprendemento Industrial levarase a cabo a través das Sociedades de Garantía Recíproca. Ten como finalidade apoiar financeiramente ás PEMES que realicen proxectos industriais de emprendmento ou crecimiento desenvolvidos. Bonificaranse os custos de financiación que solicite a PEME: a comisión de aval das SGR, os intereses do préstamo e os gastos de estudo e apertura da operación de aval e o préstamo.
Data:

Do 1 de xaneiro de 2021 ao 31 de decembro de 2023

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Concesión directa - instrumental

Convocatoria de financiación de infraestruturas de investigación, equipamento científico-técnico e proxectos do Programa único I+D 6G 2022

A finalidade das axudas obxecto desta orde é fomentar o desenvolvemento dun ecosistema de investigación e innovación con sede en España en torno ás tecnoloxías 5G avanzado e 6G permitindo o desenvolvemento de novos servizos intelixentes que faciliten a transición dixital e ecolóxica da nosa economía.
Data:

Ata o 8 de setembro de 2022

Organismo:

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de axudas para a financiación de proxectos do programa UNICO SECTORIAL 2022

Obxecto e finalidade das axudas

A finalidade das axudas obxecto desta orde é promover o desenvolvemento de un ecosistema entre empresas, operadores e resto de axentes implicados para facilitar a aplicación da tecnoloxía 5G dunha maneira áxil e rápida en sectores económicos clave no noso país, impulsando así o uso desta tecnoloxía no tecido produtivo.
Data:

Ata o 9 de setembro de 2022

Organismo:

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de axudas á dixitalización de empresas de segmento II (entre 3 e > 10 empregados) (Programa Kit Dixital)

Obxecto e finalidade das axudas

Esta convocatoria ten por finalidade a mellora da competitividade e o nivel de madurez dixital das entidades comprendidas no Segmento II, seleccionando, en réxime de concesión directa, aos beneficiarios das axudas mediante un procedemento de concorrencia non competitiva.
Data:

Dende o 2 de setembro de 2022 ata o 2 de setembro de 2023

Organismo:

Red.es - Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Axudas destinadas á dixitalización de empresas do Segmento III (entre 0 e menos de 3 empregados) – Programa Kit Digital

Obxecto e finalidade das axudas

Esta convocatoria ten por finalidade a mellora da competitividade e o nivel de madurez dixital das entidades comprendidas no citado Segmento III. O importe máximo total das axudas reguladas nesta Convocatoria ascende a 500.000.000 €.
Data:

Desde o 20 de outubro de 2022 ata o 20 de outubro de 2023

Organismo:

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva

Axudas a actuacións de fortalecemento industrial do sector agroalimentario dentro do PERTE Agroalimentario (2023)

Obxecto e finalidade das axudas

As axudas reguladas nesta orden de bases teñen coma finalidad contribuír aos obxectivos marcados na Inversión 2 da Compoñente 12 «Programa de impulso da Competitividade e Sustentabilidade Industrial» do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Data:

Desde o 23 de xaneiro ata o 15 de marzo de 2023

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria para a concesión de axudas á innovación aberta a través da iniciativa “Activa Startups”

Obxecto e finalidade das axudas

Impulsar a innovación aberta a través de casos de éxito de colaboración empresa-startup que axuden ao crecemento e transformación dixital das empresas vinculadas a calquera sector, mediante a resolución de retos da propia industria a través do programa «Activa Startups».
Data:

21 días naturais desde a publicación do extracto en BOE do 31 de marzo

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Axudas establecidas para o apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras para mellorar a competitividade das pemes

Obxecto e finalidade das axudas

A convocatoria ten coma obxecto mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas. Enmárcase na Inversión 3.5 da compoñente 13 “Impulso ás PEMES”, do Plan de Recuperación, contribuíndo ao cumprimento dos obxectivos asociados á mesma.
Data:

20 días hábiles a partir do 16 de abril de 2023

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da Industria Conectada 4.0 (ACTIVA_Financiación) no marco do PRTR (2023)

Obxecto e finalidade das axudas

A orde incentiva no ámbito da dixitalización industrial tanto a investigación industrial e o desenvolvemento tecnolóxico, coma a innovación de procesos e de organización de empresas industrias.
Data:

Ata o 27 de xuño do ano 2023

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira no marco do PRTR para 2023

Obxecto e finalidade das axudas

A orde incentiva o desenvolvemento e implementación de plans de innovación e sustentabilidade nas empresas industriais a través da execución de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento tecnolóxico, innovación de procesos e de organización de empresas industriais en diversas prioridades temáticas.
Data:

Ata o 28 de xuño do ano 2023

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de concesión de axudas para a formación de cualificación e recualificación da poboación activa (PRTR)

Obxecto e finalidade das axudas

Trátase dunha liña de axudas para a formación de cualificación e recualificación da poboación activa, vinculada a cualificacións profesionais en sectores estratéxicos e melloras das capacidades de transición ecolóxica destinadas a empresas, asociacións empresariais e entidades sen animo de lucro.
Data:

Prazo aberto 15 días naturais dende 9 de xuño

Organismo:

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

BBRR para a concesión de axudas do CDTI aos programas “Axudas Cervera a Centros Tecnolóxicos e a Ecosistemas de Innovación”

Obxecto e finalidade das axudas

As presentes bases regulan a concesión das «Axudas Cervera a Centros Tecnolóxicos» e «Axudas a Ecosistemas de Innovación» do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023; destinadas a apoiar proxectos de I+D e novos proxectos empresariais do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023, no marco do PRTR.
Data:

Establecida na correspondente convocatoria

Organismo:

Ministerio de Ciencia e Innovación

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Axudas á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro para 2023 (PRTR)

Obxecto e finalidade das axudas

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2023, a siguiente liña de axuda:
 • Agricultura de precisión w tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro (Procedemento administrativo MR406E).
Data:

O prazo para presentar solicitudes remata o 27 de xullo do ano 2023

Organismo:

Consellería de Medio Rural

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Convocatoria de axudas para impulsar o crecemento das pemes a través da iniciativa «Activa Crecemento» (PRTR)

Obxecto e finalidade das axudas

A presente resolución ten por obxecto convocar a concesión de axudas dirixidas a impulsar o crecemento empresarial das pemes, a través do «Programa Activa Crecemento» de acordo con o previsto nas bases reguladores da concesión de axudas publicadas mediante a Orde ICT/819/2022, do 12 de agosto.
Data:

Dende o 5 de setembro do ano 2023 ata esgotar o orzamento da convocatoria

Organismo:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Temática:

Subvención en réxime de concorrencia non competitiva